Lục Hào: Phiên ngoại 3

Vì hôm nay là ngày đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần thôi, nên phải làm việc gì đó đặc biệt để kỷ niệm~

Phiên ngoại 3

Continue reading

Advertisements