Thâm Tỉnh Băng

Thâm Tỉnh Băng

Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết

220010spupcqqnx9q0zs81

Thể loại: Tâm thần phân liệt công vs bạo quân M thụ, có cường bạo, có SM (chút chút), 1×1, HE.

Mục Lục

Chương 1: Tiết tử

Chương 2: Bị đánh

Chương 3: Hoạn

Chương 4: Thị tẩm

Chương 5: Gặp nhau

Chương 6: Thương lượng

Chương 7: Cứu mỹ nhân

Chương 8: Hồng hài

Chương 9: Khám bệnh

Chương 10: Thị vệ

Chương 11: Hát kịch

Chương 12: Gặp gỡ

Chương 13: Gieo họa

Chương 14: Người chết

Chương 15: Ác mộng

Chương 16: Xuất cung

Chương 17: Vương gia

Chương 18: Mật mưu

Advertisements