Hoa Dung Thiên Hạ: Tiết tử

Beta: Yukily

Tiết tử: Trọng Liên

Đại hội anh hùng, ba năm tổ chức một lần, trường đại hội này sẽ tuyển ra người mạnh nhất trong cả võ lâm, đồng thời lấy danh hiệu “võ bá thiên hạ”. Người xưng bá trong đại hội anh hùng sẽ được mọi người đời đời truyền tụng, ghi vào sử sách.

Continue reading